Název Společnosti:
Jednatel Společnosti:
Sídlo společnosti:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Mobil:
Email:
Bankovní spojení:
Akuron s.r.o.
Jan Mrázek
Lesní 5, 350 02 Cheb
26359707
CZ26359707
354 433 109
+420603 482645
akuron@centrum.cz
ČS Cheb č.ú. 078 284 2359-0800
    Firma Jan Mrázek - Akuros Cheb vznikla v roce l990 se zapsáním v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni. Posláním firmy byla realizace více jak desítky autorských osvědčení týkajících se obnovy činnosti olověných akumulátorů plněných elektrolytem kyseliny sírové.

    Jméno naší firmy nese ve svém názvu "ROS" označení zkratek regenerace, opravy a servis akumulátorových baterií. Speciálně je však naše firma zaměřena na staniční a trakční akumulátorové baterie.

    Výraznou předností naší firmy je to, že dovedeme udržet trvale vysokou kapacitu článků téměř po celou dobu životnosti baterie, a dokonce u ní dosáhnout kapacity nad hranici její nominální hodnoty –dokladuje to zkušební protokol Podnikové zkušebny –Akuma Mladá Boleslav z roku 1988 a 1990, kde bylo potvrzeno obnovení kapacity až na 164 % nominální hodnoty baterie pomocí regeneračních přísad. Obnovení kapacity a drobné opravy je naše firma schopna provádět i za provozních podmínek a to u staničních baterií i při jednobateriovém provozu. Naše firma pracuje na vysoké odborné úrovni a za svou existenci se může pochlubit spoluprácí těch nejvýznamnějších osobností jako odborníků , počínaje VŠCHT v Praze, EZÚ Praha , Podnikovou zkušebnou Akumy , a výrobcem akubaterií v Banské Šťiavnici a dalšími.

    Za nejvyšší úspěch naše firma považuje vyjádřené veřejné uznání za práci ve vynálezecství na vrcholovém setkání ČSVTS v Brně , sekce sekundárních zdrojů vyslovené panem Koudelkou , kam jsme byli také pozváni. Činnost naší firmy je doplněna ekologickým programem , v němž zabezpečujeme úplnou ekologicky nezávadnou likvidaci baterií s elektrolytem kyseliny sírové. Našich služeb využila řada významných organizací a podniků. Byly mezi nimi ČSD na Slovensku, Považské Chem. závody, Okresní správy spojů Olomouc, Vsetín, Třinecké železárny, vodárny, Ústředny ČSD Stříbro , Mariánské Lázně Strakonice ,Lokomotivní depo Česká Třebová, zemědělské statky a ZD, Elektrárny Počerady ESAB Vamberk a další.

Co naše firma dělá a co vám může nabídnout.

    Provádí vyhodnocení skutečného stavu provozovaných staničních a trakčních baterií t.j. baterií elektrických vozíků, s ověřením jejich stavu a stanovením nejlepších možností dalšího jejich použití nebo návrhu na rekonstrukci.

   Dosavadní způsoby provozu akumulátorů byly založeny na udržení potřebné kapacity tím, že akumulátory se pravidelně nabíjely a vybíjely v optimálních mezích tak, aby nedocházelo k jejich nadbytečné ztrátě aktivní hmoty přeměnou na hmotu nevratné sulfatace, která způsobuje trvale snížení kapacity akumulátorů.K takovým jevům dochází zejména při přebíjení, nebo naopak při hlubokém vybití akumulátoru.

   Senzačním objevem konce osmdesátých let bylo docílení možností úplného rozpuštění usazenin nevratné sulfatace z elektrod v akumulátoru tak, že dále nedochází k poškození vlastních elektrod. Děje se tak pomocí elektrochemického procesu , který je regulovatelný legujícími přísadami za přítomnosti atomárního vodíku a kyslíku. Tím se dosáhne mimo očištění elektrod od nevratné sulfatace a snížení objemu kalů i zjemnění povrchové struktury elektrod, což umožňuje obnovení kapacity nad její původní jmenovitou hodnotu.   Využití vynálezů týkajících se elektrochemického čištění elektrod olověných akumulátorů plněných elektrolytem kyseliny sírové za posledních deset let prokázalo, že nejvyššího prodloužení životnosti akumulátorů lze dosáhnout u staničních typů, kde již po uplynutí l roku bylo shledáno úplné vyrovnání dříve pokroucených elektrod a vysoké naformování aktivní hmoty na stěnách elektrod.V dalších letech je možné trvale sledovat vynikající stav baterie .
   Obdobně lze zvýšit životnost trakčních akum .baterií, pokud u nich nedošlo k poškození separátorů nebo jinému poškození . Princip obnovy kapacity opět spočívá v elektrochemické očistě elektrod pomocí legujících prvků za přítomnosti atomárního vodíku a kyslíku . Důležitým faktorem úspěchu regenerace takové baterie je nabíjecí režim formování a přestavby aktivní hmoty na povrchu elektrod akumulátoru Při neodborném provedení může dojít k opačnému jevu, zahlcení elektrod zbytkem usazenin , a k jeho vyřazení z činnosti.