V minulosti jsme byli svědky toho, že se v oblasti a provozu akum. baterií mnoho nezměnilo. To co jsme mohli pro zvýšení životnosti akumulátoru udělat bylo a často ještě je jen to, že jej pravidelně kontrolujeme, hlídáme stav elektrolytu, správně dobíjíme a nedovolíme jeho přetěžování nebo přebíjení a přehřívání.

        Ani tím však nezabráníme postupnému stárnutí akumulátoru způsobovanému zejména vznikem nevratné sulfatace elektrod a rozpadu mřížek elektrod vlivem koroze. Děje se tak proto, že olovo z nichž jsou elektrody vyrobeny je schopno reagovat s mnoha dalšími kovy, které se do elektrolytu dostávají s doplňováním destilované vody nebo s původní náplní kyseliny sírové v níž často bývá železo.

        Od roku 1984 pracuji na snížení těchto vlivů, které přímo životnost olověného akumulátoru ovlivňují.

        Přibližme si proces nevratné sulfatace trochu blíž. Olovo krystalizuje v krychlové soustavě, jeho měrná váha je 11,34 kg/dm3. Pro výrobu akumulátorů se pužívá olovo velmi čisté 99,95-99,99% nebo olovo ve formě slitiny s 12 5 antimonu Sb. Při elektrochemické reakci dochází k neustálé přeměně PbSo4 na Pb a So4 a naopak.

        Pokud se molekuly olova při elektrochemickém procesu akumulátoru nevrátí do původního tvaru krystalického seskupení, dostanou se mimo elektrochemický proces a působí naopak proti tomuto procesu. Tyto nereagující částice různých sloučenin olova pak působí jako nežádoucí odpor mezi elektrolytem a aktivní hmotou elektrod. V praxi se to projevuje snížením napětí olověného akumulátoru v klidovém stavu.

        Odstranění nevratné sulfatace nereagujících struktur různých sloučenin olova z povrchu desek elektrod se dosáhne přidáním regeneračních přísad do elektrolytu akumulátorových článků. V důsledku toho je možné opětovným nabíjením dosáhnout obnovení kapacity takovéto baterie. Dokonce lze zaktivovat i takové části elektrod, které byly původně neaktivní jako například vnitřní praporce, propojky apd., což má vliv na zvýšení jeho kapacity.

        Závažným problémem v průběhu životnosti je tvrdnutí elektrod, způsobené zpravidla nesprávným dobíjením. V důsledku toho se elektrody akumulátoru kroutí nebo bortí. Působením rozkladu regeneračních přísad dochází k uvolňování atomárního vodíku, který mění mřížku atomu olova tak, že použité elektrody měknou a stávají se pružnými. Tím dochází i ke zvýšení startovacích proudů u regenerovaných olověných startovacích akumulátorů.

        Regenerace je dlouhodobý proces a to vzhledem k tomu, že k rozpouštění nevratné sulfatace a měknutí olova dochází postupně při dalším nabíjení a vybíjení takovéto baterie. Pro konečné dobíjení a zformování regenerované baterie se doporučuje krátkodobé několikaminutové zatěžování baterie s opětovným proudem 0,05 – 0,03 C 10. Konečné dobití pak proudem 0,016 – 0,013 C 10 po dobu 20 – 50 hodin. Při tom se vychází z důležitého poznatku, že k rozhodnému formování elektrod dochází až ve fázi prvého plynování baterie. Pro úspěšnou regeneraci je nutné vědět, že akumulátory, které mají poškozené separátory nebo byly chemicky zničeny a nebo mají vnitřní zkrat regenerovat nelze.

        Ve všech jiných případech bývá pravděpodobné, že proces stárnutí lze regenerací zvrátit, dokonce výrazně zlepšit stav baterie nad její původní hodnoty. Důkazy byly provedeny měřením a sledováním životnosti v bývalé podnikové zkušebně státního podniku AKUMA Mladá Boleslav již v roce 1988.

        Pozoruhodným výsledkem regenerace akumulátorů je i výrazné zlepšení schopnosti provozu akumulátoru pod hranici dovoleného vybití a to až do 1,6 V, aniž by se poškodil. Další výhodou regenerace je zlepšení čistoty elektrolytu, od čeho se v podstatě odvíjí velikost reakce působící nevratnou sulfataci.

Zpracoval: Jan Mrázek – Akuros Cheb, p.o. box 110, 350 02 Cheb tel. +420603482645

Provoz a údržba baterií :

  • Nové poznatky v údržbě a provozu olověných akum. baterií

  • Ověřování a vyhodnocení stavu akumulátorů

  • Ošetřování startovacích olověných akumulátorových baterií

  • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci

    Možnosti dodávky a provedení regenerace:

  • Dodávka s dávkováním, zaškolení a stanovení způsobu dobíjení - Objednávka

  • Kompletní provedení regenerace s naformováním baterie

  • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci