Rychlé ověření stavu akumulátorové baterie je základním požadavkem pro zabezpečení jejího kvalitního a spolehlivého provozu. Je založeno na sledování změn probíhajících v olověném akumulátoru, s porovnáním jeho výchozích parametrů.

Posuzovat lze zejména následující měřitelné veličiny

1. Klidové napětí baterie

Měření se provádí nejméně jednu až dvě hodiny po skončení dobíjení akumulátoru. Provádí se porovnání naměřeného napětí používané baterie s klidovým napětím baterie nové stejného druhu a velikosti. Přičemž se vychází z toho, že hodnoty nových baterií např. startovacích o jmenovitém napětí 12 V se pohybují v rozmezí 12,8 – 13 V, naopak u starších baterií se jejich napětí po vypnutí za dvě až tři hodiny ustálí na hodnotě 12,6 – 12,4 V.

Při nákupu lze nejlepší baterie vybrat podle nejvyššího klidového napětí baterie a porovnáním hustoty elektrolytu jednotlivých článků –dle níže uvedeného postupu.

2. Klidové napětí jednotlivých článků mezi sebou.

Tímto měřením lze stanovit předešlé zacházení s baterií, a rozdílnost kapacity článků, které se v podstatě vůči sobě chovají jako baterie rozdílné nebo stejné kapacity.

3. Hustota elektrolytu s porovnáním jeho rozdílnosti v jednotlivých článcích

Podle velikosti rozdílů naměřené hustoty mezi jednotlivými články lze usuzovat i o kapacitní rozdílnosti jednotlivých článků baterie. Při čemž se kontroluje i hodnota, hustoty zda odpovídá údajům výrobce.

4. Napětí baterie a článků při konstantním proudovém zatížení C 20

Sledují se hodnoty a vybíjecí křivka po dobu cca 10 minut. Naměřené hodnoty se po minutových intervalech porovnávají s hodnotami stejné nové baterie. Podle toho lze stanovit v jakém stavu zkoušená baterie je. Rozdílnost napětí jednotlivých článků baterie při proudovém zatížení do 0,2 C20 je úměrná jejich kapacitnímu rozdílu.

5. Napětí baterie a článků při dobíjení

Sleduje se celkové napětí i napětí jednotlivých článků vůči sobě. Stím že měření napětí článků v platových nádobách se zalitými propojkami se provádí dle návodu daném při zaškolení. Podle strmosti nabíjecí křivky s porovnáním nabíjecí křivky nového akumulátoru lze stanovit v jakém stavu akumulátor je.

Provoz a údržba baterií : Provoz a údržba baterií :

  • Nové poznatky v údržbě a provozu olověných akum. baterií

  • Ověřování a vyhodnocení stavu akumulátorů

  • Ošetřování startovacích olověných akumulátorových baterií

  • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci

    Možnosti dodávky a provedení regenerace:

  • Dodávka s dávkováním, zaškolení a stanovení způsobu dobíjení - Objednávka

  • Kompletní provedení regenerace s naformováním baterie

  • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci