Stav ověřované akumulátorové před regenerací byl vysloveně šrotový, baterie byla v provozu téměř 32 let, nesprávným zacházením a stářím byly pokřiveny ztvrdnuté elektrody, v několika článcích baterie – viz záznam měření EZÚ Praha.

   Podmínky měření byly vytvořeny neobjektivní tak, aby dávaly možnost nejnižšího výsledku naměřených hodnot, např, u čl. 11 podle pořadového čísla protokolu o měření chyběly dvě kladné elektrody ze čtyř, to samo o sobě znamená snížení kapacity na kladných elektrodách o 50 %, přesto tento článek vykázal po regeneraci hodnotu 61 % jmenovité kapacity baterie. A baterie jako celek hodnotu 75 % její nominální hodnoty.

   Teprve po této ověřující kapacitní zkoušce byly u článků doplněny chybějící elektrody.Po dalších 16 měsících byl ověřen stav této baterie ze zájmu provozovatele, jehož výsledek byl potvrzen za účasti pracovníka OŘ ,tehdy ČSD Plzeň sl. 14 .

   Nejslabším článkem baterie byl nově vyměněný čl. 11 , i když řádně zformovaný . Takže články staré a regenerované vykazovaly vyšší kapacitu. Jako celek vykazovala baterie hodnotu 117% C jm. při 17 °C . Což dosvědčuje skutečnost toho, že kapacita v průběhu této doby ještě za provozu rostla.

   U této baterie se podstatně změnil stav starých elektrod , změknutím olova došlo k jejich vyrovnání ( bylo to možné sledovat protože baterie byla ve skleněných nádobách), a zmenšila se i výše kalů v nádobě jejich zjemněním. Elektrody měly podobu nové baterie . Tento jev bylo možné později sledovat i na regenerovaných bateriích v elektrárně ČEZ Počerady. Baterie byla odstavena z provozu za další tři roky v důsledku změny provozu ústředny. A byla zřejmně nejstarší baterií toho druhu v síti ČSD .

   Srovnatelně byla později prováděna zkouška zvýšení kapacity s panek Josefem Klavíkem z Akumy Mladá Boleslav. U jedné z dvou baterií bylo provedeno navýšení kapacity dlouhodobým přebíjením malým proudem , u druhé pomocí metody firmy AKUROS Cheb , přidáním přísad. První baterie se jevila z počátku lepší ale po třech měsících se zcela zbortila, druhá baterie po třech měsících byla výrazně lepší a stabilní.

   Dalším regeneračním přípravkem, který má dnes svého pokračovatele v přípravku Akuros byly odzkoušeny články staniční baterie 3 OE 2 a 3 OE 3 u nichž došlo k potvrzení obnovení kapacity až na 164 % u kladné elektrody a na 200% u elektrody záporné - viz dokladaci podnikové zkušebny AKUMA Mladá Boleslav. Celková kapacita po zkoušce životnosti zůstala nad 100 % její nominální hodnoty.

   Podstata regenerace spočívá v tom, že se odstraní z elektrod nežádoucí vrstvy neaktivní hmoty , zjemní se povrch,elektrod ,vytvoří se aktivní povlak hmoty i na bocích elektrod a praporcích, sníží se objem kalů, dojde ke změknutí olova desek, a dojde také k zlepšení čistoty elektrolytu . To vše má za následek , podstatné zvýšení kapacity, zamezení stárnutí elektrod a jejích koroze, a neposléze podstatné zvýšení jejich životnosti i nad dvojnásobek pokud je dále baterie provozována požadovaným způsobem podporující vlastní regeneraci.

   Výhoda tohoto způsobu oproti samotnému formování baterie různými metodami impulzních proudů spočívá v tom, že dojde ke snížení kalů, naopak spadem a rozbitím při nabíjení jich ještě může přibýt, dojde ke změknutí olova působením většího množství atom. vodíku, což při dobíjení se samo o sobě neprojevuje, a k dalšímu zvyšování kapacity ještě v průběhu dalšího provozu působením regeneračních přídavků komponentů přetrvávajících v elektrolytu, což po skončení formování dobíjecími způsoby končí. Obdobných účinků je dosahováno u trakčních baterií plněných elektrolytem kyseliny sírové, a baterií startovacích