SMLOUVA č
o zabezpečení likvidace nebezpečných odpadů
podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

I. Účastníci smlouvy

Zhotovitel :
Mrázek Jan - AKUROS Cheb
Lesní 14, p. př. 110, 350 02 Cheb
tel. 354 433 109, mobil +420603482645
IČO: 12399159 Konc. list.: 340200-3912

Objednatel :
II. Předmět smlouvy

Zabezpečení odborné likvidace nebezpečného odpadu olověných akumulátorových baterií plněných elektrolytem kyseliny sírové nebo hydroxidem draselným.

III. Způsob provedení

a) Objednavatel zajistí shromažďování a skladování vyřazených akumulátorů ve svých
prostorách .

b) Objednavatel si u zhotovitele objedná odvoz vyřazených akumulátorových baterií min.
1 týden předem.

c) Odvoz odpadu vyřazených akumulátorů se uskuteční na vyžádání objednavatele po naplnění jeho skladovací kapacity.

d) Podmínky předání odpadů akumulátorů a jejich převoz se řídí platnými předpisy.

e) Objednavatel se bude podílet na nakládce odpadů akumulátorů a podle možnosti poskytne nakládkové mechanismy.

f) Objednavatel obdrží do 14 dnů protokol o převzetí akumulátorů k likvidaci.IV. Vzájemné vyrovnání

a) Zhotovitel poskytne objednavateli za 1 tunu odpadu akumulátorů 2 litry roztoku na regeneraci olověných akumulátorů.
Při dodávce akumulátorů nad 1 tunu lze poskytnout finanční vyrovnání ve výši
odpadů akumulátorů (podle ceníku od 0,80 do 1,30 Kč za 1 kg. – vždy po osobní dohodě).

b) Smluvní ceny jsou stanoveny dohodou a lze je měnit v návaznosti na aktuální ceny čistého olova na trhu.

V. Platební podmínky

Částka za dodávku odpadu akumulátorů k likvidaci bude uhrazena objednavateli do 30 dnů ode dne jejich odvozu.
Při nedodržení termínu platby ze strany zhotovitele lze objednavatelem uplatnit penále ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení platby.

VI. Závěrečná ustanovení

a) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zúčastněných stran.
b) Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou vypovědět smlouvu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě.
c) Změny a doplňky k této smlouvě lze sjednat pouze písemně.
d) Smlouva se vydává ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden výtisk.

Příloha: Kopie koncesní listiny
V Dne :

…………………………..
Objednatel
…………………………..
Zhotovitel